ఉసురికాయ అంత ఊరు

ఉసురికాయ అంత వూర్లొ ములక్కాడ అంత మొసలమ్మ ఉండేది. ఆమే దెగ్గర బంగారం ఉంటె, బీరకాయ అంత బీరువా లొ దాచి, తాటికాయ అంత తాళం వేసి, గుమ్మడికాయ అంత గుడికి వెళ్ళింది. అంతలొ, దొండకాయ అంత దొంగ వచ్చి ఆ బంగారం ని దొంగలించాడు. దొంగలించి వెళ్తోంటె, చింతకాయ అంత చీమ, దోసకాయ అంత దోమ చుట్టాయి. వాడు కాకరికాయ తిన్న కాకి లగ పెద్ద గ అరిచాడు. అప్పుడు పొట్లకాయ అంత పొలీస్ వచ్చి… Continue reading ఉసురికాయ అంత ఊరు